<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>“Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.” -Matt. 9:36

Veel mensen lopen vast in hun leven en hun relaties. Om hun bij te staan, heeft God herders aan de gemeente gegeven. (Ef. 4:11) Pastorale counseling is een manier om, door middel van gesprekken en opdrachten, op een gestructureerde manier vorm te geven aan deze herderlijke zorg.

De hulp die ik aan mag bieden in “Praktijk voor Pastorale Counseling” kenmerkt zich als volgt:


De Bijbel op tafel

De Bijbel heeft ons heel wat te vertellen over hoe we omgaan met persoonlijke- en relatieproblemen. Het is echter niet altijd eenvoudig om deze richtlijnen ook praktisch toe te passen in ons leven. Ik wil graag, in gesprek met u, op zoek gaan naar de Bijbelse principes die relevant zijn voor uw problematiek en u helpen om er praktisch vorm aan te geven.


Professionele adviezen

Pastorale counseling is veel meer dan het zoeken van een bijbelvers bij elk probleem. Het is belangrijk om uw problematiek op een zodanige manier te analyseren dat de handvatten die de Bijbel aanreikt voor u hanteerbaar worden en tot een concrete oplossing leiden.


Praktische toepassing

Problemen gaan niet weg door er alleen maar over te praten. Bijbelse oplossingen moeten vertaald worden naar het leven van elke dag en er moet geoefend worden in het toepassen van deze oplossingen. Om hier concreet vorm aan te geven, werk ik graag met opdrachten waar u, tussen de gesprekken door, mee aan de slag kan.


Respect voor de gemeente

Het is de plaatselijke gemeente die de pastorale verantwoordelijkheid voor haar eigen leden draagt. Soms kan het echter zinvol zijn om toch hulp buiten de gemeente te zoeken. (nood aan specifieke competentie, gecompliceerde relaties, …)

Praktijk voor Pastorale Counseling is een interkerkelijke bediening. Ik wil graag de rol en de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente respecteren en, waar zinvol, samenwerken. Het is nooit de bedoeling om via de pastorale counseling mensen los te weken uit hun eigen gemeente.


Partners

Praktijk voor Pastorale Counseling is partner van het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC)