Een gebed van hoop

Een gebed van hoop

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’  -Rom. 15:13

Designed by Freepik

‘Hoop doet leven’, zegt de wereld. Van Dale definieert hoop als: ‘een zekere mate van verwachting (van iets goeds)’. Je kan op iets hopen, maar het blijft altijd nog maar de vraag of het ook zo zal uitkomen. Wereldse hoop hoopt, maar dan wel in het bewustzijn van de onzekerheid of het ook echt zal gebeuren.

Het gebed dat Paulus hier bidt voor de christenen in Rome, staat lijnrecht tegenover de hoop die de wereld ons voorhoudt. Wanneer God over hoop spreekt, gaat het niet over een onzekere gebeurtenis in de toekomst, maar over iets dat heel zeker is: de vraag is niet óf iets zal gebeuren, maar veeleer wanneer het zal gebeuren, en hoe het allemaal precies in zijn werk zal gaan. Indien we hopen op de terugkomst van de Heere Jezus, dan betekent dat niet dat we er aan twijfelen of Hij wel écht terug zal komen, maar wel dat we de tijd, het uur, de plaats en de manier waarop het zal gebeuren, nog niet kennen.

Onze hoop is geworteld in God zelf. Het is, na het geschenk van het eeuwige leven, misschien wel het kostbaarste geschenk dat God aan Zijn kinderen gegeven heeft. Zonder hoop kunnen we niet leven. Zonder hoop gaan we dood. Doordat onze hoop niet geworteld is in de omstandigheden, maar in God zelf, is ze onwankelbaar.

 1. De bron van onze hoop

  God zelf is de bron van onze hoop. Hij is ‘de God van de hoop’. Buiten Hem om valt er niets te hopen, valt er niets goeds te verwachten. Het is geweldig dat Hij dag aan dag voor ons zorgt (Matt. 6:25-34), maar het is nog veel geweldiger dat Hij ons gered heeft van de macht van de zonde, en dat we daarom mogen hopen op het eeuwige leven: ‘En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U! Red mij van al mijn overtredingen, maak mij niet tot een smaad voor de dwaas.’ (Ps. 39:8-9)

 2. De inhoud van onze hoop

  Hoop vervult ons met blijdschap en vrede in de Heere. Dat is precies wat we nodig hebben: wanneer het in het leven allemaal niet loopt zoals wij dat zouden willen, is het geweldig dat we helemaal vol mogen worden van de blijdschap en de vrede van God. De wereld biedt ons vermaak en vertier, maar dat gaat na een tijdje vervelen, en laat ons al gauw achter met een leeg gevoel. De hoop van God vervult ons in het geloof, en maakt ons echt blij: ‘Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben.’ (Joh. 17:13)

 3. Het doel van onze hoop

  De hoop van de wereld is op mezelf gericht: ik hoop dat dit zal gebeuren omdat het mij voldoening schenkt, omdat ik er zelf beter van word. Het doel van Gods hoop ligt echter niet bij mezelf, maar ligt er in dat ik overvloedig zal worden, dat ik vrucht mag dragen, dat ik zelf een kanaal van zegen en hoop mag worden. ‘Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is.’ (Rom. 5:5)

 4. De motor van onze hoop

  De motor van onze hoop ligt in de kracht van de Heilige Geest. Daar kan niemand of niets tegenop. De kracht van de Heilige Geest is oneindig veel groter dan wij ons ooit zullen kunnen voorstellen: ‘Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen’ (Rom. 11:36)

Zonder de hoop die Hij ons schenkt, komt er geen duurzame verandering in het leven van de confident.

Dirk Lemmens

Metamorfose, magazine voor pastoraat en hulpverlening
21e jaargang, 4de kwartaal 2011, nr 100, p. 7
http://www.metamorfosemagazine.org
© Centrum voor Pastorale Counseling, v.z.w.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.